Kontakt oss

Klikk for større kart
Knut Hjertholm

Knut Hjertholm er utdannet bygningsingeniør ved HiB og har arbeidet i byggebransjen siden 1982 innen flere felt. Han startet som brannrådgiver i NBC i 1994, og har videre hatt flere oppgaver som prosjektleder, senioringeniør, fagsjef, avdelingsleder, divisjonsleder, daglig leder, enhetsleder og de siste årene som regionsdirektør i NEAS.
Knut har siden 2001 hatt ansvaret for oppbygging av NEAS sitt Bergenskontor, i tillegg til å lede NEAS Consulting (tidligere omtalt som NBC) et rådgivingsselskap som bestod av ca. 70 konsulenter innen enhetene «Brann & Sikkerhet», «Plan & Byggesak» og «Prosjekt & Byggeledelse». Knut har i denne perioden også bygget NEAS i Bergen knyttet til FM markedet.

Gaute Baarøy

Gaute Baarøy er sivilingeniør i samfunnssikkerhet og ingeniør i teknisk planlegging fra UIS, og har bred arbeidserfaring fra konsulentbransjen, Statens vegvesen og entreprenørbransjen. Gaute kom til A/STAB i 2012 og jobbet før det som prosjektleder i planfirmaet Opus Bergen AS, hvor han også var partner.
Gaute har jobbet med alt fra praktisk entreprenørarbeid til arealplanlegging, utredninger/analyser, veg/ VA-planlegging og landmåling. Gautes spesialkompetanse er utarbeidelse av reguleringsplaner med tilhørende utredninger samt veiplanlegging.

Arne Christian Landsvik

Arne Christian er utdannet jurist, med tilleggsutdannelse i økonomi. Han har arbeidet med utvikling og forvaltning av eiendom siden 2000. Han har arbeidet for både norske og utenlandske selskap som har sin virksomhet innenfor investering og utvikling av eiendom. Arbeidsoppgavene har bl.a. vært identifisering, finansiering og utvikling av eiendomsprosjekter, både av eksisterende bygg og «green-/brownfield» prosjekter, samt forvaltning og salg av ferdig utviklede prosjekter.

Roger Broderstad

Roger Broderstad har svennebrev i tømrerfaget fra 2006, er utdannet Høgskoleingeniør innen byggfag og bedriftsøkonom fra Narvik Ingeniørhøgskole. Ferdig utdannet i 1991, og er i tillegg utdannet pedagog fra Høgskolen i Narvik (2007). Roger jobbet først 7 år som ingeniør/prosjektleder hos totalentreprenør, og startet deretter eget entreprenørfirma og drev som daglig leder i 12 år. Firmaet ble avviklet i 2010 og Roger fortsatte sin karriere som faglærer på videregående skole før han kom til A/STAB i 2012. Hans spisskompetanse er prosjektledelse av både store og små prosjekt, som totalentrepriser og andre kontraktsformer. Dette gjelder både tre- betong- mur og stålbygg.

Andreas Tungvåg

Andreas Tungvåg er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 16 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse, samt erfaring som gruppe- og avdelingsleder.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.

Ingvill Osland

Ingvill Osland er samfunnsviter/geograf med en master i miljøforvaltning (MsEnvMgmt) fra Flinders University, Australia. Utdanningen er tverrfaglig og basert på prinsippet om bærekraftig utvikling. Ingvill har bred arbeidserfaring fra kommunal og statlig sektor, og har tidligere jobbet hos Statens vegvesen, Fylkesmannen i Hordaland og NVE. Arbeidsoppgavene har gjennomgående vært knyttet til miljø- og planrådgivning, miljø- og arealplanlegging samt miljø- og vassdragsforvaltning. Ingvill har forvaltning, by- og miljøplanlegging som spisskompetanse.

Heidi Joki

Heidi Joki er utdannet med master i arkeologi fra Universitetet i Bergen. Etter endt utdanning i 2006 har hun jobbet som feltleder/arkeolog ved ulike fylkeskommuner og landsdelsmuseer. Gjennom dette arbeidet har hun fått mye erfaring med prosjektledelse, prosjektadministrasjon, kulturminneregistrering og -forvaltning. Hun har i tillegg erfaring med utarbeidelse av kulturminnedokumentasjonen som kommunen krever i forbindelse med privat planarbeid og byggesaker. Hun ønsker å bidra til at kulturminneinteresser kartlegges på et tidlig stadium for en mest mulig ryddig planleggingsprosess.

Kari Seim

Kari Seim er samfunnsviter og har cand. mag. grad innenfor studieretning for lokal og regional planlegging fra Universitetet i Bergen i 1995. Utdannelsen er spesielt rettet mot hvordan ulike former for planleggingsverktøy brukes i planarbeid både på lokalt og nasjonalt nivå og fokuserer på sammenhengen mellom ulike globale prosesser og lokale, regionale og nasjonale grep innenfor samfunnsplanleggingen på en helhetlig måte.

Kari har siden hun var ferdig utdannet opparbeidet seg bred arbeidserfaring og kompetanse innenfor oljerelatert virksomhet, boligbygging og vannkraft. Hun har blant annet jobbet for Nutec, Smedvig Offshore, Stor-Bergen Boligbyggelag, Småkraft og Bøe og Lepsøy Utbygging. Kari har jobbet med alt fra markedsrelaterte til administrative oppgaver samt ledelse innenfor blant annet personal og kommunikasjonsarbeid. Hun har sin spisskompetanse i prosjektledelse og ulike koordineringsroller innenfor boligbygging og oppfølging/utarbeidelse av konsesjonssøknader for småkraftverk.

Adis Grabovac

Adis Grabovac er utdannet byggingeniør med spesialisering innen teknisk samfunnsplanlegging. Han har også tatt etterutdanning på NTNU innen overvanns- og ledningsteknologi.

Adis har jobbet i konsulentbransjen med VAO-prosjektering siden 2012. Arbeidsoppgavene har bestått av 3D-modellering, utarbeiding av komplette anbuds- og arbeidsgrunnlag, kalkyler og VA-rammeplaner.

I tillegg har han jobbet mye med overvannsproblematikk, blant annet simuleringer av overvannsnett, flomberegninger og LOD-tiltak.

Han har bred erfaring innen små og store prosjekter og har prosjektert anlegg for både private utbyggere, kommuner og Statens vegvesen. Adis har erfaring som ansvarlig søker og kjenner derfor godt til kommunale krav og søknadsprosesser for VA-anlegg.

Våren 2017 var han med på en innovasjonsprosess i regi av COWI hvor hensikten var å utvikle metodikk for innovasjon i prosjekter samt bli kjent med Lean startup-konseptet.

Katrine Jensen

Katrine Jensen er utdannet som ingeniør ved Høyskolen i Bergen i 2017, studieretning bygg og anlegg. Hun har spesiell fordypning innenfor områdene prosjektutvikling, byggeledelse, arealplanplanlegging, vei og VA prosjektering med utvidet spisskompetanse innenfor teknisk veiplanlegging. Hun har videre god kompetanse innen 3D visualisering av vei og arealplanprosjekter. Bacheloroppgaven ble skrevet for Norconsult AS hvor det ble levert et omfattende reguleringsplanforslag for en vegstrekning langs Fv6 i Sveio kommune. Katrine har parallelt med utdanningen jobbet med markedsføring av boliger, energiberegninger, eiendomsutvikling og byggesak i Bøe & Lepsøy Utbygging.

Peter Nowakowski

Peter Nowakowski er utdannet ingeniør innen Miljøteknikk – Sanitære Installasjoner og Nettverk ved Teknisk Universitet i Koszalin, Polen. Utdanningen omfatter fagkompetanse innen:

  • VA-infrastruktur: vannbehandling, vannforsyning, fjernvarme, avløpssystemer (spillvann og overvann) og renseanlegg.
  • VVS installasjoner: forbruk/slokkevann, sanitær, oppvarming, ventilasjon og trykkluft.
  • Miljøteknikk: hydrologi, grunnhydrologi, vannkjemi.

Han har bred arbeidserfaring innen både planlegging og praktisk utførelse. Besitter yrkeserfaring i spekteret fra rørlegger til anleggsleder innen VA/VVS entrepriser. I tillegg til dette, har han prosjekteringserfaring innen VA-infrastruktur og VVS-installasjoner fra rådgivende firmaer. Spisskompetanse ligger innen konseptplanlegging, prosjektering av krevende VA-anlegg i tett bebyggelse, løsning av utfordrende tekniske problemstillinger, innovative tilnærminger og optimalisering av tiltaksløsninger.

Ida Rafos

Ida Rafos er VA ingeniør og begynte i A/STAB i 2018. Hun er utdannet Byggingeniør fra høgskolen på Vestlandet med studiespesialisering innen plan, miljø og infrastruktur.

I gjennom studiet har hun hatt fag som areal-, veg- og VA-planlegging. Hovedoppgaven skrev hun for statens vegvesen og denne tok for seg temaet sykkelplanlegging og hvordan øke sykkelandelen utenfor Bergen sentrum. Fra tidligere er hun utdannet til sikkerhetsingeniør, med spesialisering innen kvalitet og HMS, fra høgskolen Stord/Haugesund.  I 2014 jobbet hun som HMS/K-ingeniør i Beerenberg. Hun har også jobbet i en liten periode med HMS og ytre miljø på prosjektet Svegatjørn-Rådal.

Kari Seglem Larsen

Kari Seglem Larsen har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2015. Under studiet har hun tatt fordypning innen planrett, selskapsrett, skatterett og EØS-rett, og har en særlig interesse for fag knyttet til fast eiendom. Hun jobber hovedsakelig med oppgaver rettet mot byggesak og juridiske tjenester, men har også erfaring innen arealplanlegging. Kari har tidligere erfaring fra banksektor og innen kundebehandling, og har ved siden av studiene jobbet med juridisk rådgivning. Hun er opptatt av å finne gode løsninger som kunden er tilfreds med.

Anne-Therese Korsmoe

Anne-Therese Korsmoe er utdannet jurist ved Universitet i Oslo. Under studiet har hun tatt fordypning i petroleumsrett, petroleumskontrakter, forsikringsrett, barnerett og kriminologi. Etter endt utdanning i 2013 har hun arbeidet som juridisk rådgiver i Bergen og Omland havnevesen. Gjennom dette arbeidet har hun tilegnet seg god erfaring fra offentlig forvaltning og blant annet arbeidet med forvaltning av sjøområdene i Bergensregionen. I A/Stab jobber hun hovedsakelig med oppgaver rettet mot byggesak og juridiske tjenester. Anne-Therese er opptatt av å tilby god og effektiv kundebehandling.

Kjetil Frøystein Larsen

Kjetil Frøystein Larsen har mastergrad i sikkerhetsteknologi fra Universitetet i Bergen fra 2008, og bachelorgrad i prosessteknologi fra Høgskolen i Bergen fra 2006. Masteroppgaven ble skrevet for GexCon og omhandlet områdeklassifisering med FLACS (CFD)/eksplosjonssoneutbredelse. Etter endt utdanning startet Kjetil i jobb i GexCon, hovedsakelig med risikoanalyser og simuleringer, og fra denne erfaringen har han detaljkunnskap om metodikker og akseptkriterier.
Kjetil arbeidet deretter i Aker Solutions MMO AS med oppgaver primært innenfor vedlikehold og modifikasjon, herunder, brann og gass (B&G), installasjon, livbåt, helikopterdekk, rømning og arbeidsmiljø, samt analyseledelse, og fra denne erfaringen har han detaljkunnskap om systematikk i prosjektarbeid og gruppeledelse.

Atle Bjordal

Atle Bjordal ble utdannet branningeniør ved Høgskolen Stord/Haugesund i 2010, og har siden den tid opparbeidet seg unik kompetanse innen både entreprenørskap og offshore. Han startet sin karriere hos Haugaland Brannsikring AS, der han hadde ansvar for blant annet utvikling, prosjektering og montering av ledesystemer, samt øvrige oppgaver innenfor prosjektering og aktiv og passiv brannsikring. I 2011 var Atle med på å starte Fønix Brannsikring AS, hvor han bygget opp en kundeportefølje og selskapets struktur.
I 2012 gikk Atle over til offshoresektoren, som disiplinansvarlig sikkerhetsingeniør i Aker Solutions. Han var med på flere utfordrende prosjekter av ulik størrelse og omfang, var gruppeleder for brannvannsystemet og disiplinansvarlig ved flere større oppdrag innen brannvannsystemer. Oppgavene omfattet alt ifra prosjektering og simulering, til verifikasjon av eksisterende systemer.
Nå jobber Atle som rådgivende ingeniør, og fokuserer på å finne den optimale løsningen for kunden. Den brede erfaringen gir de riktige forutsetningene for å kunne håndtere kompleksitet og vurdere risiko på en unik måte som kommer prosjektet til gode slik at kostnader og byggetid reduseres til et minimum.

Monica Toft

Monica Toft er nyutdannet branningeniør ved Høgskolen på Vestlandet, avd. Haugesund i 2018.

Bacheloroppgaven ble skrevet for Hydro Aluminium på Karmøy, og omhandlet dimensjonering av industrivern.

Monica har fra tidligere lang arbeidserfaring fra den maritime næringen, og  innen salg og kundebehandling. Hun arbeider som rådgivende branningeniør i A/STAB med brannsikring av både nybygg og eksisterende bygg. Hun ønsker å tenke utenfor boksen, og er stadig på utkikk etter nye måter å gjøre ting bedre på.

Kristine Heltzer Hjertholm

Kristine Heltzer Hjertholm er utdannet Interiørdesigner ved Høyskolen Christiania og har erfaring med plan og teknisk tegning. Hun har også lang arbeidserfaring innen salg og kundebehandling. Jobbet flere år i Aker Solutions AS der hun blant annet var tett på ingeniøravdelingen og arbeidet med systemadministrasjon, intern og ekstern kommunikasjon og trainee/ studenter. Kristine har bred erfaring fra administrasjon, der hun har bidratt med blant annet utarbeidelse av interne retningslinjer, som kundeansvarlig for underleverandører på FM markedet, prosjektplanlegging og profilering av firma.